Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže „Designová kolekce“

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Designová kolekce“ (dále jen „Soutěž“) je společnost ArtGlass s.r.o., se sídlem Pěnčín – Dolní Černá Studnice 45, PSČ 468 2, IČ: 48269743

(dále jen „pořadatel“ nebo ,,ArtGlass s.r.o.“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Meta. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Meta ani s ní spojena. 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 19.10.2022 do 24.10..2022 23:59 hodin.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/artglass.lightings) a Instagramu (https://www.instagram.com/artglass_official/)  s odkazem na tato kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies_center

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: “ Napište nám do komentářů, jak se nazývá designová kolekce, ve které najdete i skleněné listy Monstera Deliciosa, Agar nebo Shape of Gingko.” a ,,Sledujte naší stránku.”

4.2 Výherci cen se stanou tři uživatelé, kteří správně odpověděli na otázku, a byli vylosováni pomocí nástroje commentpicker.com. Výherci obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1. 

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový profil 

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry a podmínky získání výher

5.1 Do soutěže na facebookové stránce ArtGlass Lightning a instagramové stránce artglass_official  je jako výhra vloženo 6 kupónů v hodnotě 500,- Kč. Každý z výherců získá pouze jednu těchto cen.

5.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni na Facebooku a Instagramu ArtGlass v soukromé zprávě.

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu nejrychlejšímu soutěžícímu.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a email).

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 72 hodin od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, bude výhra doručena dalšímu vylosovanému výherci.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek na stránce Primagas Česká republika

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 19.10.2022