Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže ,,Kvítek Bloom“ 

  • 1.6.2023

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Kvítek Bloom“ (dále jen „Soutěž“) je společnost ArtGlass s.r.o., se sídlem Dolní Černá Studnice 45, 468 21 Pěnčín, IČ: 48269743  

(dále jen „pořadatel“ nebo ,,ArtGlass s.r.o.“). 

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 1.6.2023 do 15.6.2023 23:59 hodin. 

2.2 Soutěžní úkol zní „Stačí jen správně odpovědět na tři soutěžní otázky a mít trochu štěstí při slosování.“ Otázky budou zveřejněny v době konání soutěže na webu pořadatele www.artglass.cz

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).  

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní otázky zní:
Kolikaleté výročí letos slavíme?
Jak se jmenuje naše kolekce svítidel, která je inspirovaná vinnými hrozny?   
Ze kterého města svítidla pocházejí?

4.2 Výhercem se stane uživatel, který správně odpoví na všechny tři otázky a bude vylosován pomocí generátoru náhodných čísel. Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1.  

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.  

4.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. 

5. Výhry a podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže je vloženo jako výhra  jeden závěs Bloom s dekorovaným kvítkem doplněným o kovové části v leštěném niklu Po výhře bude výherce kontaktován, aby si vybral, zda chce uchycení svítidla do sádrokartonu nebo pomocí stopní růžice.

5.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni e-mailem. 

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu nejrychlejšímu soutěžícímu. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a email). 

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 72 hodin od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, bude výhra doručena dalšímu vylosovanému výherci. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na svém webu, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2023