Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže „Svítidlo Glacee“

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Svítidlo Glacee“ (dále jen „Soutěž“) je společnost ArtGlass s.r.o., se sídlem Dolní Černá Studnice 45, 468 21 Pěnčín, IČ: 48269743  

(dále jen „pořadatel“ nebo ,,ArtGlass s.r.o.“). 

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.  

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 9.10. 2023 do 18.10. 2023 23:59 hodin. 

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/artglass.lightings) a Instagram (https://www.instagram.com/artglass_official/)  s odkazem na tato kompletní pravidla. 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies_center 

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).  

3.4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní otázka zní: „uhádnout z kolika skleněných částí (perliček, dropsů aj.) je složené toto úžasné kruhové svítidlo GLACEE o průměru 65 cm. Nejbližší tip vyhrává.“

4.2 Výhercem se stane uživatel, jehož tip bude nejblíže skutečnému počtu skleněných částí svítidla v soutěžní otázce 4.1. Tento údaj není veřejně známý

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.  

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový a instagramový profil.  

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. 

5. Výhry a podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže na facebookové a instagramové stránce ArtGlass s.r.o jsou vloženy jako výhry dva poukazy na nákup svítidel ArtGlass v e-shopu shop.artglass.cz, každý v hodnotě 1000 Kč.

5.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni na Facebooku a Instagramu ArtGlass s.r.o v soukromé zprávě. 

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu nejrychlejšímu soutěžícímu. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a email). 

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 72 hodin od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, bude výhra doručena dalšímu výherci. 

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení jako výherní příspěvek na stránce ArtGlass s.r.o. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9.10.2023