Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže ,,Velikonoční vajíčka“ 

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Velikonoční vajíčka“ (dále jen „Soutěž“) je společnost ArtGlass s.r.o., se sídlem Dolní Černá Studnice 45, 468 21 Pěnčín, IČ: 48269743  

(dále jen „pořadatel“ nebo ,,ArtGlass s.r.o.“). 

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.  

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 28. 3. 2023 do 31.3. 2023 12:00 hodin. 

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/artglass.lightings) a Instagram (https://www.instagram.com/artglass_official/)  s odkazem na tato kompletní pravidla. 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies_center 

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).  

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní otázka zní: ,,Jaká je vaše nejoblíbenější velikonoční tradice?” 

4.2 Výhercem se stane uživatel, který napíše do komentářů odpověď na otázku, a byl vylosován pomocí nástroje commentpicker.com. Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1.  

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.  

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový a instagramový profil.  

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. 

5. Výhry a podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže na facebookové a instagramové stránce ArtGlass s.r.o jsou vloženy jako výhry dvě sady 4 ks skleněných vajíček s ručně vyráběný mašličkami z bílých a žlutých korálků.  

5.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni na Facebooku a Instagramu ArtGlass s.r.o v soukromé zprávě. 

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu nejrychlejšímu soutěžícímu. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a email). 

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 72 hodin od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, bude výhra doručena dalšímu vylosovanému výherci. 

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení jako výherní příspěvek na stránce ArtGlass s.r.o. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27.3. 2023